26/02/2023

Book Exploring #3: Cà phê sáng với Aristotle & nhận diện ông giữa ma trận ngôn từ

Từ năm 2018, Book Hunter bắt đầu triển khai dịch các tác phẩm của Aristotle sang Tiếng Việt, mở đầu bằng “Luân Lý Học” của Aristotle và mới đây là Bộ Tứ Thế giới quan của Aristotle bao gồm “Siêu Hình Học”, “Biện Luận”, “Chủ Đề”, “Bàn về linh hồn”. Trong tương lai, Book Hunter sẽ tiếp tục dịch và xuất bản các cuốn sách của Aristotle.