Tri thức thực tiễn
Tri thức thực tiễn

Theo Aristotle, tri thức thực tiễn là những tri thức nhằm phục vụ lợi ích của một cá nhân bất kỳ hoặc của cả cộng đồng, giúp cải thiện đời sống hoặc giải quyết các vấn đề rắc rối. Tri thức thực tiễn cần thiết đối với tất cả những người đang có vai trò đóng góp cho xã hội như cán bộ nhà nước, nhân viên công ty có vai trò xử lý các vấn đề mà xã hội đặt ra.

Hiển thị kết quả duy nhất