Thảo luận văn hóa
Thảo luận văn hóa

Thảo luận văn hóa

Free
Instructor
Reviews
Rating
tro-chuyen-van-hoa

Tập hợp các buổi trò chuyện về các khía cạnh của văn hóa, các xu hướng văn hóa, và nền văn hóa Việt Nam và thế giới

Uống trà & Trò chuyện

16

16 Videos
Video: Uống trà & Trò chuyện#9: Cùng tìm hiểu về Văn hóa Pháp
88 minutes

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars

Members Info

Danh sách các bạn đã xem buổi trò chuyện

Uống trà & Trò chuyện

16

16 Videos
Video: Uống trà & Trò chuyện#9: Cùng tìm hiểu về Văn hóa Pháp
88 minutes